ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1. Definities

 

1.1 Behangklus.nl, gebruiker van deze Algemene voorwaarden

1.2 Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Behangklus.nl een

overeenkomst tot het aannemen van werk en/of het verrichten van werkzaamheden

sluit en tevens iedere persoon met wie Behangklus.nl onderhandelt over de

totstandkoming daarvan.

1.3 Overeenkomst: iedere overeenkomst tot aanneming van werk en/of het verrichten

van werkzaamheden die tussen Behangklus.nl en de Opdrachtgever tot stand komt,

elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter

voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

1.4 Werk/Werkzaamheden: alle werkzaamheden die het onderwerp zijn van de

overeenkomst en de daarbij door Behangklus.nl geleverde zaken en materialen.

1.5 Producten/zaken: alle zaken, waaronder begrepen materialen, die geleverd worden

in het kader van de overeenkomst, of onderwerp van de overeenkomst zijn.

1.6 Meer- en minderwerk: op verzoek van, of door toedoen van Opdrachtgever

aangebrachte verandering in de overeengekomen werkzaamheden die van invloed is

op de overeengekomen prijs.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten

tussen Behangklus.nl en Opdrachtgever.

2.2 Aanvullingen of afwijkingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend indien deze door

Behangklus.nl aan Opdrachtgever zijn bevestigd.

2.3 Indien Behangklus.nl bij enige overeenkomst een afwijking op deze voorwaarden met

Opdrachtgever heeft gemaakt, kan Opdrachtgever zich daar bij latere

overeenkomsten nimmer op beroepen. Afwijkingen op deze voorwaarden dienen

steeds uitdrukkelijk te zijn overeengekomen.

2.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn of

vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze Algemene

voorwaarden volledig van toepassing.

 

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

3.1 De door Behangklus.nl gedane aanbiedingen en gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij

zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Behangklus.nl is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door

de Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

3.2 In de offerte worden de bedragen exclusief btw, de verschuldigde btw, alsmede

andere heffingen van overheidswege afzonderlijk weergegeven.

3.3 Behangklus.nl kan niet aan haar aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de

Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk

verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte

danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand conform artikel 3.1.

4.2 Behangklus.nl zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in

overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.3 Bij de voorbereidingen en uitvoering van de opdracht zal Behangklus.nl, voor zover

redelijkerwijs mogelijk, inspelen op en rekening houden met de wensen van de

opdrachtgever.

4.4 Behangklus.nl zal niet eerder aanvangen met de uitvoering van de overeenkomst dan

dat (1) aan de afgesproken (termijn)betaling is voldaan en (2) de voor de correcte

uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens van Opdrachtgever zijn

ontvangen door Behangklus.nl.

4.5 Behangklus.nl zal zijn aansprakelijkheidsrisico dekken door een

bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in overeenstemming met de in de branche

geldende gebruiken.

 

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst / meer -minder werk

5.1 Verzoeken van Opdrachtgever aan Behangklus.nl om veranderingen in de opdracht uit

te voeren dienen schriftelijk door Opdrachtgever worden ingediend. Behangklus.nl zal

uitsluitend de verzochte veranderingen doorvoeren, indien deze redelijkerwijze

uitvoerbaar zijn en met het recht van Behangklus.nl om het meer- minderwerk te

verrekenen.

5.2 Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal Behangklus.nl aan de Opdrachtgever

aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een

overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.

5.3 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld,

kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.

5.4 Indien een opdracht op verzoek van Opdrachtgever moet worden bespoedigd,

worden overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening

gebracht.

5.5 Indien de uitvoering van het werk onmogelijk wordt doordat de zaak waarop of

waaraan het werk moet worden uitgevoerd tenietgaat of verloren raakt zonder dat dit

aan Behangklus.nl kan worden toegerekend, is Behangklus.nl gerechtigd tot een

evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van de verrichte arbeid

en gemaakte kosten.

In geval de zaak als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van de

Opdrachtgever teniet is gegaan heeft Behangklus.nl recht op de bedongen

aannemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet

voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de door beëindiging bespaarde

kosten.

5.6 Indien Opdrachtgever de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk schorst,

worden voorzieningen, die Behangklus.nl ten gevolge van de schorsing moet treffen,

als meerwerk verrekend.

5.7 Indien de opdracht ten gevolge van aan Behangklus.nl niet bekende omstandigheden

of door overmacht onuitvoerbaar is, heeft Behangklus.nl het recht te vorderen dat de

opdracht zodanig gewijzigd wordt dat uitvoering alsnog mogelijk wordt. Ook dan

zullen de eventuele meer- of minder kosten worden verrekend.

 

 Artikel 6. Verplichtingen opdrachtgever

6.1 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Behangklus.nl tijdig kan beschikken over

voor de opdracht benodigde gegevens en eventuele goedkeuringen zoals

ontheffingen en vergunningen.

6.2 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Behangklus.nl toegang heeft tot de plaats

van de werkzaamheden en dient ervoor te zorgen dat er voldoende gelegenheid is

voor opslag, aan- en afvoer voor bouwmaterialen en hulpmiddelen.

6.3 Behangklus.nl heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het

moment waarop Opdrachtgever aan de in de artikelen 6.1 en 6.2 genoemde

verplichtingen heeft voldaan.

6.4 Indien Opdrachtgever materialen of gereedschappen van Behangklus.nl, nodig voor de

uitvoering van de opdracht, onder haar hoede heeft, is Opdrachtgever

verantwoordelijk voor deze materialen en gereedschappen.Deze materiale

of gereedschappen dienen op een veilige plek te worden opgeborgen. Bij vermissing

of beschadiging Behangklus.nl het recht dit aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

6.5 De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door anderen uit te voeren

werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van Behangklus.nl behoren,

zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen

vertraging ondervindt.

6.6 Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door toedoen van de

Opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, is Opdrachtgever

verplicht Behangklus.nl over het al voldane gedeelte van de opdracht naar

evenredigheid te betalen, alsmede voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten.

6.7 Indien Opdrachtgever wenst dat afval dat vrij is gekomen bij uitvoering van de

werkzaamheden na voltooiing van de werkzaamheden door Behangklus.nl wordt

afgevoerd, dient Opdrachtgever dit vooraf aan te geven aan Behangklus.nl.

Behangklus.nl zal hiervoor dan een post opnemen in de offerte. Indien partijen niets

overeenkomen inzake de afvoer van dit afval, dient Opdrachtgever zelf hiervoor zorg

te dragen.

 

Artikel 7. Prijzen

7.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en inclusief omzetbelasting.

7.2 Reis en materieelkosten zijn, tenzij anders overeengekomen, bij de

hiervoor bedoelde prijzen inbegrepen, tenzij anders is overeengekomen.

Parkeerkosten worden achteraf berekend.

7.3 Indien tussen het sluiten van de datum van de overeenkomst en de aflevering meer

dan 3 maanden tijd zit en de kostprijs van bestelde zaken/gebruikte materialen na

deze periode stijgt, en/of door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden

aangebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is Behangklus.nl

gerechtigd deze verhogingen aan de Opdrachtgever door te berekenen.

 

Artikel 8. Betaling

8.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen

de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

8.2 Indien Behangklus.nl dat nodig acht, kan zij Opdrachtgever verplichten om ter

zekerheid van nakoming van de verbintenis een percentage van het factuurbedrag

op voorhand te betalen.

8.3 Behangklus.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor om facturen van door

Behangklus.nl bij externe leveranciers op verzoek van Opdrachtgever aangeschafte

zaken direct door te rekenen aan Opdrachtgever.

8.4 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde termijn dan

is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

8.5 In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering, beslag of surséance van

betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Behangklus.nl op de

Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 9. Invorderingskosten en annuleringskosten

9.1 Is Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn

verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en

buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever in gebreke

blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk

opeisbare boete van 10% over het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van

€ 100,00.

9.2 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens

voor rekening van Opdrachtgever.

9.3 Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

9.4 Indien de Opdrachtgever de opdracht annuleert binnen 96 uur (vier dagen) voor aanvang van de opdracht is de Opdrachtgever verschuldigd annuleringskosten te betalen ad € 299,- zijnde een redelijke vergoeding voor door Behangklus.nl geleden verlies of gederfde winst waarbij Behangklus.nl gerechtigd is deze kosten te verrekenen met reeds betaalde bedragen.

 

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Behangklus.nl blijft volledig eigenaar van de geleverde en te leveren zaken, niet

tegenstaande de feitelijke aflevering, totdat Opdrachtgever aan alles dat hij krachtens

overeenkomst aan Behangklus.nl verschuldigd is of zal worden, heeft voldaan.

10.2 Bij beslag, schuldsanering, surséance van betaling of faillissement zal

Opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de

ALGEMENE VOORWAARDEN Behangklus.nl – 08/2019 4

curator wijzen op de eigendomsrechten van Behangklus.nl. De Opdrachtgever staat er

voor in dat een beslag op de producten direct wordt opgeheven.

10.3 Opdrachtgever is verplicht Behangklus.nl direct schriftelijk op de hoogte te stellen van

het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een

eigendomsvoorbehoud rust.

10.4 Behangklus.nl is in het verlengde van voorgaande, altijd gerechtigd al geleverde zaken

bij Opdrachtgever of diens houder weg te (doen) halen, indien Opdrachtgever zijn

verplichtingen tegenover Behangklus.nl niet nakomt. Opdrachtgever zal hiertoe zijn

medewerking verlenen op straffe van een direct opeisbare boete van € 500,00 voor

elke dag dat hij in gebreke blijft met de nakoming van deze verplichting.

 

Artikel 11. Uitvoeringstermijn en oplevering van werk

11.1 De overeengekomen uitvoeringstermijn van de overeenkomst is, met inachtneming

van artikel 11.6, nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn

zal Opdrachtgever Behangklus.nl schriftelijk in gebreke moeten stellen, tevens dient

Opdrachtgever Behangklus.nl de kans te geven om de verplichtingen uit de

overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn na te komen.

11.2 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien de werkzaamheden zijn

goedgekeurd door Opdrachtgever.

11.3 De werkzaamheden worden ook geacht te zijn goedgekeurd indien en voorzover het

werk in gebruik wordt genomen.

11.4 Indien bij de opname door Opdrachtgever zichtbare gebreken worden geconstateerd,

dan dient Opdrachtgever deze binnen 10 werkdagen schriftelijk te melden aan

Behangklus.nl.

11.5 Indien de Opdrachtgever niet ingaat op de uitnodiging om de voltooide

werkzaamheden op te nemen dan wordt het werk 10 werkdagen na deze uitnodiging

geacht automatisch te zijn goedgekeurd.

11.6 Indien Behangklus.nl expliciet een termijn is overeengekomen waarbinnen een werk

opgeleverd dient te worden, is Behangklus.nl bij overschrijding van deze termijn, mits

de vertraging niet het gevolg is van overmacht of door toedoen van de

Opdrachtgever is ontstaan, dan wel door een wijziging van de opdracht is

veroorzaakt, aan de Opdrachtgever een gefixeerde schadevergoeding verschuldigd

van € 25,00 per dag. Deze vergoeding mag door de Opdrachtgever worden

verrekend met het nog verschuldigde bedrag aan Behangklus.nl.

 

Artikel 12. Garantie

12.1 Voor de werkzaamheden geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen. In deze

onderhoudstermijn zal Behangklus.nl eventuele kleine gebreken gratis herstellen. Om

aanspraak op het gratis herstel te maken dient Opdrachtgever het geconstateerde

duidelijk te vermelden en aannemelijk te maken dat het gebrek het gevolg is van de

uitvoering van het werk door Behangklus.nl.

12.2 Op de verrichte werkzaamheden geldt een garantietermijn van 1 jaar.

12.3 Op de door Behangklus.nl geleverde materialen geldt de fabrieksgarantie.

ALGEMENE VOORWAARDEN Behangklus.nl – 08/2019 5

12.4 De Opdrachtgever kan geen recht op grond van dit artikel doen gelden indien zonder

voorafgaande schriftelijke toestemming van Behangklus.nl wijzigingen in of reparaties

aan de werken/ werkzaamheden zijn verricht, de werken voor andere doeleinden zijn

gebruikt dan waarvoor zij bedoeld zijn, of de werken anderszins op onoordeelkundige

wijze zijn behandeld of onderhouden, alsook indien de Opdrachtgever jegens

Behangklus.nl in verzuim is. Tevens is schade als gevolg van normaal gebruik c.q.

slijtage van garantie uitgesloten.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1 Behangklus.nl is niet aansprakelijk voor enige schade, die voortvloeit uit de uitvoering

van de overeenkomst, tenzij de ontstane schade het gevolg is van opzet, bewuste

roekeloosheid of verwijtbare nalatigheid van Behangklus.nl.

13.2 Behangklus.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat

Behangklus.nl is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of

onvolledige gegevens.

13.3 Behangklus.nl is niet aansprakelijk voor foutief opgemeten maten door Opdrachtgever.

Er worden geen rechten ontleent aan het aanleveren van maten zonder

bouwtekening.

13.4 Behangklus.nl is niet aansprakelijk voor de eventueel negatieve gevolgen indien de

Opdrachtgever tegen het advies van Behangklus.nl in opdracht geeft tot het verrichten

van bepaalde werkzaamheden.

13.5 Behangklus.nl is niet aansprakelijk voor (vertragings)schade als gevolg van de

aanwezigheid van vervuilde werken (asbest, chemicaliën) op de plek waar de

opdracht wordt uitgevoerd of de locatie van het werk niet is ontruimd zoals

overeengekomen.

13.6 De Opdrachtgever draagt het risico van schade ontstaan door ongeschiktheid van, of

gebreken aan zaken/ goederen/ bouwstoffen/materialen die van hem afkomstig zijn,

dan wel afkomstig zijn van een door Opdrachtgever aangewezen leverancier.

13.7 Indien Behangklus.nl adviezen geeft, geeft hij deze naar beste inzicht maar vrijblijvend.

Hij accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele negatieve

consequenties als gevolg van deze adviezen.

13.8 Opdrachtgever vrijwaart Behangklus.nl van ieder risico, waarvoor Opdrachtgever zich

heeft verzekerd.

13.9 Elke vordering tot schadevergoeding van Opdrachtgever vervalt, indien de vordering

niet binnen 1 maand na het constateren van de schade aan Behangklus.nl is gemeld,

en indien de vordering niet binnen 1 jaar na dat tijdstip in rechte aanhangig is

Gemaakt.

 

Artikel 14. Opschorting en ontbinding

14.1 De Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of

gedeeltelijk op te zeggen. Behangklus.nl heeft in dat geval recht op ten minste 25% van

de aannemingssom dan wel, indien geen aannemingssom overeen is gekomen, een

urenvergoeding van 25% van de totale geraamde urenbelasting van het werk,

vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten

maken en verminderd met de door de beëindiging bespaarde kosten. Daarnaast blijft

een vergoeding verschuldigd voor gewerkte uren en gemaakte kosten voor materiaal

voor zover deze op het moment van opzegging nog niet volledig vergoed waren. Het

bepaalde in de eerste zin geldt ook indien Behangklus.nl in het geheel nog geen

aanvang met het werk had gemaakt maar Behangklus.nl en Opdrachtgever wel reeds

een overeenkomst hadden gesloten conform artikel 3.1.

14.2 Behangklus.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de

overeenkomst te ontbinden, indien:

– Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig

nakomt;

– Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te

stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en

deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

14.3 Voorts is Behangklus.nl bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien

zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de

overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid

niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins

omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde

instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden

verwacht. Indien er sprake is van een niet werkbare situatie tussen

Opdrachtgever en Behangklus.nl, behoudt Behangklus.nl zich het recht voor de

overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 15. Overmacht

15.1 Indien Behangklus.nl door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan

haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van

die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

15.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Behangklus.nl onafhankelijke

omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de

Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van

zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Behangklus.nl kan worden verlangd,

ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te

voorzien was. Meer in het bijzonder gelden als overmacht onder meer: het uitblijven

van levering, niet juiste of niet tijdige levering aan Behangklus.nl door haar

toeleveranciers, stakingen, extreme weersomstandigheden, maatregelen van enige

overheidsinstantie en ziekte.

15.3 Duurt de overmachttoestand langer dan één maand, dan hebben beide partijen het

recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voorzover de

overmachtsituatie dit rechtvaardigt en in overeenstemming met wat verder in deze

voorwaarden is bepaald.

15.4 In geval van overmacht heeft de Opdrachtgever geen recht op enige

(schade)vergoeding.

15.5 Behangklus.nl zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende)

overmachttoestand op de hoogte brengen.

15.6 Voorzover Behangklus.nl ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels

gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen

nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige

waarde toekomt, is Behangklus.nl gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na

te komen gedeelte gescheiden te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze

factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 16. Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

16.1 De rechter in de vestigingsplaats van Behangklus.nl is bij uitsluiting bevoegd van

geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft

Behangklus.nl het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde

rechter.

16.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste

hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten, waarbij voor

een bindend advies van een mediator kan worden gekozen.

16.3 Op elke overeenkomst tussen Behangklus.nl en de Opdrachtgever is Nederlands recht

van toepassing.